Vi finns i hela Sverige, välkommen!Brandutbildning i  Göteborg Fasadstege monterad och provklättrasDenna stegen är monterad i Göteborg men vi finns i hela Sverige.Håkan servar rökluckor på hustak i StockholmVi lär Er släcka brand i vår kärraRegelbunden HLR räddar liv.Regelbunden HLR räddar liv.Robert levererar i MalmöMontering av brandskydd i nybyggd butik i MalmöFasadstege monterasFastmonterad fasadstege färdig i Göteborg

Utbildning

Brandskyddsutbildning

Brandskyddsföreningen inför nya avgifter 1 januari 2015

Brandskyddsföreningen kommer från 1 januari 2015 att ta ut en administrativ avgift för varje deltagare som genomgår utbildningen Heta Arbeten. Avgiften är på 1020 kr (certifikatsavgift).

I det systematiska brandskyddsarbetet ingår det bland annat att man ska genomföra brandutbildning. Utbildningen ökar individens och gruppens chanser att rädda liv och egendom i händelse av brand, genom högre kunskap och större medvetenhet.

Vår utbildning är en halv- eller heldag och består av en teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen tar upp: allmän brandkunskap, förebyggande arbete, utrymning, risker, brandutrustning, filmvisning och frågestund/diskussion.

Den praktiska delen syftar till att lära hur man nyttjar det tekniska brandskydd som man har. Då får man möjlighet att släcka eld på fat med en handbrandsläckare och kväva eld på docka med en brandfilt. Utbildningen anpassas efter verksamheten och vi kommer ut till Er.

Efter genomförd utbildning erhåller Ni ett intyg och har Ni vår SBA webblösning laddas det även upp där.

Heta arbeten utbildning

För att minska brandskadorna vid arbeten med verktyg som ger upphov till het yta eller gnistbildning finns krav på den som ska utföra arbetet.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarig och brandvakt samt person som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildad och har ett certifikat. Certifikatet måste förnyas vart femte år.

Vår utbildning i Heta arbeten följer utbildningsinnehållet som Utbildningskommittén för heta arbeten har tagit fram. Detta gör att kursdeltagarna får de kunskaper och färdigheter som svarar mot de krav som ställs vid brandfarliga heta arbeten.

Pris 2 900:-/person inklusive certifikatsavgift, utbildningsmateriel, lunch och fika. Kursen är en heldag.

Fasta utbildningsdagar finns då man kanske inte är så många som behöver ta certifikatet, ta kontakt med oss för exakta datum.

Grundutbildning i vuxen HLR med hjärtstartare

Omfattning
- Bröstkompressioner och inblås
- Medvetande- och andningskontroll
- Larma 112
- Stabilt sidoläge
- AED- Hjärtstartare
- Luftvägsstopp
- L-ABC; kort genomgång av grunderna
- Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp.

Praktisk information 
Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Deltagarna får personliga kompetenskort efter godkänd utbildning. Företaget får ett intyg. Kan kombineras med Första Hjälpenutbildning. Övnings- och kursmaterial ingår. Ca 2,5-3 timmar max 12 deltagare.

Enligt AFS om första hjälpen och krisstöd:
"6 §Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella."

Första hjälpen utbildning L-ABC

Utbildning i första hjälpen L- ABC är ett begrepp inom kategorin första hjälpen. Vår utbildning utgår ifrån denna minnesregel som talar om i vilken ordning man bör prioritera vid en olycka. Andningsstillestånd bör prioriteras före blödning eftersom det är mest akut. 

- L - livsfarligt läge
- A - andning
- B - blödning
- C - cirkulationssvikt (inkl. chock)

Omfattning
- Att bedöma livsfaran för dig själv och den drabbade.
- En första bedömning av skadorna.
- Att larma 112.
- Kontrollera andning och skapa fria luftvägar hos medvetslösa personer.
- Luftvägsstopp; Behandling av person som satt något i halsen, barn som vuxen.
- Vikten att stabilisera rygg/nacke vid misstanke om kraftigt våld.
- Olika typer av såromläggningar, t.ex. tryckförband samt täckförband.
- Behandling av cirkulationssvikt och chock.
- Pulskontroll.
- Symptom på Stroke: AKUT
- Olika sjukdomstillstånd såsom diabetes, epilepsi, brännskador m.m.
- Lagstiftning m.m.

Barn HLR

Omfattning
- Nödnummer 112
- Säker plats.
- Luftvägsstopp.
- Medvetande och andningskontroll.
- Stabilt sidoläge
- Bröstkompressioner och inblås.
- Deltagaren lär sig att självständigt agera om ett barn drabbas av hjärtstopp.
 
Praktisk information
Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Deltagarna får personliga kompetenskort efter godkänd   utbildning. Övnings- och kursmaterial ingår. C:a 3 timmar max 8st deltagare.

Tilläggsdel ca 1timme

-Allvarlig och akut sjukdom
-Förgiftning
-Allvarliga skador
-Blödning och brännskador
-Trygghet i närmiljö

Utrymningsövning

Övningens mål är att belysa brister och förbättra utrymningssäkerheten samt förebygga olyckor. 

  Omfattning
- Organisationen kring utrymning; Utrymningsledarens och Samordnarens roller
- Personalens kunskaper
- Teknik och Larm
- Återsamlingsplats
- Närvarokontroll och information
- Helt eller delvis blockerade nödutgångar?
- Teaterrök (eller inte)?
- Brandsäkra Hem AB närvarar med X antal observatörer som också delar ut och samlar in enkäter som personalen     får besvara i direkt anslutning till övningen.
- Enkäter sammanställs och presenteras sedan i en dokumentation. Denna sparar företaget och använder för att   förbättra utrymningssäkerheten.

Föreståndare brandfarlig vara - mindre omfattning

Denna utbildning ger dig god kunskap och kännedom om gällande lagstiftning, bestämmelser och förebyggande skyddsåtgärder vid hantering av brandfarlig vara. Efter avslutad utbildning skall du kunna verka som föreståndare för brandfarlig vara vilket innefattar bland annat att kunna söka tillstånd och hantera brandfarlig vara. 

  Omfattning
- Brandteori
- Brandfarliga varors egenskaper
- Lagen och förordningen om brandfarliga varor
- Sprängämnesinspektionens föreskrifter
- Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter
- Tillstånd och hanteringsregler för brandfarlig vara
- Tillsyn och kontrollrutiner
- Ansvarsfrågor vid ”Heta Arbeten”
- Brandsläckarutrustning
- Praktisk brandövning
- Beredskap vid olyckor

Brandskyddsansvarig - kontrollant

I sitt systematiska brandskyddsarbete skall det finnas en person som är brandskyddsansvarig som kontrollerar och ansvarar för att SBA-arbetet bedrivs på ett korrekt sätt. I denna utbildning lär du dig hur du skall arbeta med ditt systematiska brandskyddsarbete och vad det finns för krav, lagar och föreskrifter inom detta område. 

  Omfattning
- Genomgång av lagen om skydd mot olyckor som ställer krav på att SBA skall bedrivas
- Byggnadstekniskt brandskydd
- Vad har fastighetsägaren för ansvar?
- Vad har nyttjanderättshavaren för ansvar?
- Hur skall ert SBA bedrivas över tiden?
- Hur räddningstjänsten genomför systemtillsyn
- Praktisk övning. Här får alla genomföra en kontrollrond enligt SBA
- Dokumentation och Diplom

Senaste nytt

Cupola Brand och Säkerhet AB | Torpavallsgatan 9, 41673 Göteborg | Tel: 031-711 01 75 | E-post: info.goteborg@cupola.se | Webbdesign av Ports Studio