Vi finns i hela Sverige, välkommen!Brandutbildning i  Göteborg Fasadstege monterad och provklättrasDenna stegen är monterad i Göteborg men vi finns i hela Sverige.Håkan servar rökluckor på hustak i StockholmVi lär Er släcka brand i vår kärraRegelbunden HLR räddar liv.Regelbunden HLR räddar liv.Robert levererar i MalmöMontering av brandskydd i nybyggd butik i MalmöFasadstege monterasFastmonterad fasadstege färdig i Göteborg

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Klicka här för att logga in på SBA på webben

SBA innebär i korthet att fastighetsägare och ansvariga för en verksamhet tillsammans tar ett helhetsansvar för det kontinuerliga brandskyddsarbetet i en byggnad och för en verksamhet.

Ett bra SBA som bedrivs i samförstånd mellan fastighetsägare och ansvariga för verksamheten kommer i förlängningen minska riskerna för brand och minska eventuella konsekvenser av brand, både vad gäller personsäkerhet och egendomsskydd.

Ett SBA bör exempelvis innehålla följande:

  • Egenkontroller av brandskyddsutrustning.
  • Plan för service och underhåll av denna utrustning.
  • Utbildning av personal rörande brandsläckning och utrymning.
  • Ansvarsfördelning mellan verksamhet och fastighetsägare gällande ansvar för brandtekniska åtgärder och underhåll.
  • Brandskyddsorganisation där representanter för verksamheten och fastighetsägare förses med konkreta arbetsuppgifter och ansvarsområden gällande brandskydd.

Cupola Brand och Säkerhet AB är experter på att ta fram verktyg och lösningar för att bedriva SBA, oavsett omfattning på verksamheten. Vi kan tillhandahålla enskilda brandsläckare till den lilla pizzerian, men även kompletta genomgångar och inventeringar av ett helt fastighetsbestånd med åtgärdsförslag.

Vi säljer till exempel en web-baserad tjänst där varje del av brandskyddet i en byggnad kan redovisas. Varje brandsläckare och utrymningsskylt förses med ett unikt numer och det skapas ett egenkontrollschema så att man systematiskt kan kontrollera all utrustning. Allt brandskyddsarbete dokumenteras på webben så att de ansvariga kan ha full kontroll på sin verksamhet och/eller byggnad.

Fördelarna med ett web-baserat system jämfört med att ha en ”SBA-pärm” är enorm. Alla förändringar och kontroller uppdateras kontinuerligt utan att man behöver sortera om i sin pärm. Gammal irrelevant information kommer automatiskt sållas bort och det är endast den senaste och relevanta informationen som presenteras. Dessutom är en web-baserad tjänst åtkomlig från varje dator med internetuppkoppling och den kan inte försvinna eller förstöras.

SBA är ett lagkrav enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Lagen ställer inga konkreta krav på fastighetsägare eller ansvariga för verksamheter, utan konstaterar endast att

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Därför är det viktigt att ta hjälp av brandskyddsrådgivare på Cupola Brand och Säkerhet AB för att kunna bedöma vad ”skälig omfattning” betyder för den enskilda byggnaden och verksamheten.

Välkommen att kontakta oss på Cupola Brand och Säkerhet AB på 031-711 01 75.

M2-Gruppen

Klicka här för att logga in på SBA på webben

Senaste nytt

Cupola Brand och Säkerhet AB | Torpavallsgatan 9, 41673 Göteborg | Tel: 031-711 01 75 | E-post: info.goteborg@cupola.se | Webbdesign av Ports Studio